Godfried-Willem Raes 

 " Songbook "

een kompositie cyclus voor bewegingsgestuurde stem (1995)


Songbook Score

PERFORMANCE NOTAS & AANWIJZINGEN -

Geakrediteerde uitvoerders voor deze kompositie zijn:

Versie 1999 - Wintel software onder <GMT>:

de software maakt integrerend deel uit van de kompositie en wordt samen met de essentiele hardware (het holosound instrumentarium evenals een pentium laptop met pcmcia cardslot, midi interface en National Instruments DAQCard) door Stichting Logos of de auteur ter beschikking gesteld van de uitvoerders.


Intro

Deze mogelijke, maar niet noodzakelijke, opening van het liedboek sluit de gebruikelijke inleiding en kommentaar bij het koncert in, zodat alle voorafgaandelijke uitleg nu integrerend deel gaat uitmaken van de voorstelling zelf. Het metanivo gaat over in het objektnivo van het stuk zelf.

De komputerprogrammatie -waarmee de mapping wordt gerealizeerd van de bewegingseigenschappen op de klankeigenschappen- is erop gericht de retoriek van de uiteenzetting alsmaar meer te verzelfstandigen totdat deze een eigen tot muziek geworden leven gaat leiden bij het einde van de 'song'.

Anders gesteld, bij het eind van het verhaal is alle semantiek verzwonden en blijft nog uitsluitend de retoriek van klank en gebaar. De organisatie van het kompositorisch materiaal laat zowel versies voor gescheiden spreker/beweger als versies voor twee simultane stemmen toe.

23:

Wanneer de bewegingssnelheid onder de minimumwaarde komt, dan worden de pitch shifters gereset. Trage bewegingssnelheden verlagen de toonhoogte, snelle verhogen haar.

In deze song kan desgewenst ook met beide mikrofoons worden gewerkt.

Human civilisation can been seen as an ongoing project wherein man has been developing artefacts to extend the manifold limitations of his body. Thus he made wheels in order to move faster and to move heavier objects then his body could schlep around. Later motorisation helped him overcome the limitations of his power and endurance. Aerodynamic engineering allowed him to get of the ground and later on even into extraterestial space. Pneumatics and electricity gave him tools wherewith remote controll (telekinesis) became possible. Electronics made it possible to build computers and to build huge databases holding more information than any human could ever remember.

As to human expression, he made tools to extend the range of his soundproduction: musical instrument, amplification, recording and reproduction technology.

.
Mapping: X-vector velocity @ pitch shift A CC0 ->ADC%(4)
Y-vector velocity @ pitch shift B CC1 ->ADC%(5)
Z-vector velocity @ pitch shift C CC2 ->ADC%(6)
X-vector acceleration @ Feedback A CC8 ->ADC%(12)
Y-vector acceleration @ Feedback B CC9 ->ADC%(13)
Z-vector acceleration @ Feedback C CC10 ->ADC%(14)
[X-vector surface @ predelay A CC3 -> ADC%(0)]
[Y-vector surface @ predelay B CC4 -> ADC%(1)]
[Z-vector surface @ predelay C CC5 -> ADC%(2)]

 Retor

De mapping die ten grondslag ligt aan dit stukje is wellicht de meest intuitieve en voor het publiek doorzichtige die we hadden kunnen verzinnen: de versnelling van de bewegingen moduleert hier de toonhoogteveranderingen van het gesproken of gezongen materiaal. Op deze wijze kunnen retorische bewegingen van vooral de armen, de tekstzegging ondersteunen.

26:

Een geagiteerd betoog rijkelijk ondersteund door bewegingen. De toonhoogtetransformatie van de stem -hier driestemmig- staat in funktie van de acceleratie in de beweging. Bij hoge en extreme acceleraties kan de feedbackmapping tot moduleerbare feedback aanleiding geven.

? Tekst tegen het postmodernisme? De tekst kan eventueel als een redevoering van het blad worden gelezen Ook het debiteren van een volstrekt nonsensikale hoogtechnische 'tekst' geleidelijk overgaand in een louter 'muzikaal' betoog behoort hier tot de mogelijkheden.

.Mapping: x-vector acceleration @ pitch shift 1 cc0-ADC%(12)
y-vector acceleration @ pitch shift 2 cc1-ADC%(13)
z vector acceleration @ pitch shift 3 cc2-ADC%(14)
x-vector surface @ feedback pitch shift 1 cc8-ADC%(0)
y-vector surface @ feedback pitch shift 2 cc9-ADC%(1)
z-vector surface @ feedback pitch shift 3 cc10-ADC%(2)

Pitching

Deze module zou hyper-retorisch kunnen worden genoemd. Uitgegaan wordt van het simpele gegeven dat iedere menselijke spreker spreekt op een voor zijn stem typische normale toonhoogte. Alle inflekties van zijn stem situeren zich rond dit 'tonaal' centrum. De normale retoriek van de stem nu, zit verscholen in objektieve eigenschappen zoals enerzijds de mate waarin van de centrale toonhoogte wordt afgeweken en anderzijds het dinamisch verloop van de stem. In deze module worden de retorische eigenschappen van het gezegde geanalyseerd en vervolgens 'versterkt': een toonhoogteinflektie van bvb. een toon, wordt vergroot tot 2 tonen.

Bovendien wordt de toegepaste versterkingsfaktor hier een funktie van de bewegingen zoals die de retoriek zouden kunnen ondersteunen. Retoriek wordt op deze wijze tot een volstrekt groteske karikatuur.

Een enkel opgeslagen gesampeld geluid wordt hier gebruikt als stemafhankelijke invulling: wanneer geen toonhoogte wordt gezongen, herneemt de synthesizer de toonhoogte van de vorige gezongen toonhoogte, al dan niet getransponeerd in funktie van het kompositorisch algoritme.

29:

Spel met toonhoogteimitatie via EMU3 en toonhoogte + timbrale transformatie via beweging. De toonhoogtetransformatie hangt mee af van die van de gezongen noten. Is de gezongen noot lager dan de middentoon van de stem dan gaat de transformatie naar beneden, in het on gekeerde geval naar omhoog. Hierdoor onstaat een karikaturale overdrijving van de inflekties van de stem. Wanneer geen noot wordt gezongen, herneemt de synthesizer de laatst door de stem gezongen toon.

 • Mapping: interval+ x-vector power @ pitch shift 1 CC0 @Interval*ADC%(0)
 • interval+ y vector power @ pitch shift 2 CC1 @Interval*ADC%(1)
 • interval+ z-vector power @ pitch shift 3 CC2 @ Interval*ADC%(2)
 • note volume @ feedback pitch shift 1 CC8 @ notevelo
 • note volume @ feedback pitch shift 2 CC9 @ notevelo
 • note volume @ feedback pitch shift 3 CC10 @ notevelo
 • note @ synthenote n ote @ note
 • note volume @ synthenotevolume note volume @ note volume

 • Choir

  Hier wordt vanuit een enkele stem een mannenkoortje samengesteld waarbij de samenstelling een funktie wordt van de beweging. Het koor bestaat uit maksimaal 16 verschillende stemmen. Door temporele modulatie kon een minimale vorm van kanonische verwerking, met meerstemmigheid al weze die dan micropolyfoon, geimplementeerd worden. Wanneer de beweging stilvalt, wordt de gezongen toon omlaag getransformeerd. Het bewegen brengt het koor tot stand. Op deze wijze kon een antifonale struktuur worden bereikt. De uitvoerderspartituur omvat heel wat mikrointervallische melodiek en is ook ook op ritmisch vlak erg kompleks. Estetisch liet dit toe klankeffekten te bereiken zoals we die onder meer kennen uit het koorwerk van Gyorgy Ligeti.

  33:

  Beginnen op lage sonore Mi of Mib. Bij absolute bewegingsstilstand wordt de gezongen toon een oktaaf naar omlaag getransponeerd. Door beweging kan men het koor geleidelijk doen invallen. Gezongen mikrointervallen en komplexe ritmiek zijn erg aangewezen op passages met veel beweging. De delays treden pas in werken wanneer een zekere snelheid wordt bereikt. (cfr. ligeti Requiem/ Lux Aeterna). Suggestie voor de lichtregie: gebruik uitsluitend 6 pinpoint spots op de grond zo dat 6 scherp afgetekende niet samenvallende schaduwen (het virtuele koor) op de muur ontstaan.

  Mapping non vectorial surface @ octave transposition PRChange @ ADStat%(3)
  non vectorial surface @ delay switch CC4 @ ADStat%(3)
  x-vector surface @ chorus A amount CC6 @ ADStat%(0)
  y-vector surface @ chorus B amount CC7 @ ADStat%(1)
  non-vectorial surface @ delay level CC5 @ ADStat%(3)
  x-vector velocity @ delay tap 1 point CC0 @ ADStat%(4)
  y-vector velocity @ delay tap 2 point CC1 @ ADStat%(4)
  x-vector power @ chorus speed A CC2 @ ADStat%(8)
 • y-vector power @ chorus speed B CC3 @ ADStat%(9)mapping:
  -x-vector power + input pitch @ pitch shift cc0 @ note+ADC%(0)*ADC%(4)
 • note volume @ pitch shift tracking cc4 @ note volume
  y-vector power + input pitch @ flanger feedback cc1 @ note+ADC%(1)*ADC%(5)
  z-vector power + input pitch @ phasor regeneration cc2 @ note+ADC%(2)*ADC%(6)
  non-vectorial power @ phasor speed cc5 @ ADC%(3)*ADC%(7)
  not used @ pitch regenerate cc3 @ not used

  EQ's

  In deze song, waarin in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van ruisklanken, wordt gepoogd eigenschappen van de bewegingen van de spreker/zanger te gebruiken om de klankkleureigenschappen van diens stem in real-time te moduleren. Daartoe word het verloop van de vorm van die beweging in de tijd hier afgebeeld op de instellingen van een 15-bands grafische equalizer waardoorheen het vokale geluid wordt gestuurd. Technisch gesproken gaat het hier om de getransformeerde afbeelding van het spektrum van de bewegingen -de vorm van het gebaar- op dat van het audio gebied, -de kleur van de klank-.

  36

  Hier wordt de via een Fourier analyse verkregen spektrum van de bewegingsinformatie binnen een tijdvenster van 2 sekonden (non vektorieel) gemapt op de instellingen van een 15-band grafische equalizer waardoorheen het vokale signaal wordt gestuurd. Een oorspronkelijk gewenste parametrische EQ kontrole bleek met de TSR24 niet te programmeren te zijn...

  Er worden twee stemmen gebruikt: Godfried als beweger/spreker, Moniek als spreker. De vokale geluiden moeten een erg breed en rijk spektrum hebben: sss, sch, rrr klanken evenals vokale multiphonics zijn hier erg geschikt. Immers filteren heeft alleen zin wanneer er iets te filteren valt. Ook met Feedback kan -zij het voorzichtig- hier worden gespeeld.

  Mapping non vectorial power f2-band @ 160Hz CC0 @ DFT!(2,1)
  non vectorial power f3 band @ 250Hz CC1 @ DFT!(3,1)
  non-vectorial power f4 band @ 400Hz CC2 @ DFT!(4,1)
  non-vectorial power f5 band @ 630Hz CC3 @ DFT!(5,1)
  non-vectorial power f6 band @ 1000Hz CC4 @ DFT!(6,1)
  non vectorial power f7 band @ 1600Hz CC5 @ DFT!(7,1)
  non-vectorial power f8 band @ 2500Hz CC6 @ DFT!(8,1)
  non-vectorial power f9 band @ 4000Hz CC7 @ DFT!(9,1)
  non-vectorial power f10 band @ 6300Hz CC8 @ DFT!(10,1)
  non-vectorial power f11 band @ 10000Hz CC9 @ DFT!(11,1)
   

  Story

  Dit stuk waarin voor elke voorstelling een aan de situatie aangepaste non-semantische maar toch verhalende tekst wordt bedacht en gebruikt, vormt de geabstraheerde versie van een fantastisch sprookje. De zegging wordt ook hier in hoge mate ondersteund door de gestiek van de verteller. Wanneer deze gestiek verstilt, keert de stem terug naar haar normaliteit.

  Ook hier bestaat de technische en artistieke mogelijkheid tot vervreemding van gestiek en narratie. Daarbij kan de spreker of lezer zich ook buiten de speelruimte -bvb. tussen het publiek- bevinden, terwijl de beweger/speler de gelezen tekst via zijn bewegingen en zonder zelf geluid te produceren kan moduleren. De door de uitvoerders gekozen versie hangt af van kontekst en plaats van uitvoering.

  27:

  Moniek vertelt een imaginair verhaal (het moet sterk doen denken aan een uiterst poetisch sprookje), ondersteund door pseudobeschrijvende bewegingen. De bewegingen moet wel af en toe tot rust komen, waarbij de stem tot de normaliteit terugkeert. Bij het begin dient aansluiting gezocht te worden bij de stille ruisklanken die EQ's moeten typeren.

  Mapping: x-vector velocity@ pitch shift A (Up) CC0 @ ADStat%(4)
  y-vector velocity@pitch shift B (Up) CC1 @ ADStat%(5)
  z-vector velocity@pitch shift C (Down) CC2 @ ADStat%(6)
  non vectorial surface @ reset
  x-vector surface @ pitch shift A delay CC3 @ ADStat%(0)
  y-vector surface @ pitch shift B delay CC4 @ ADStat%(1)
  z-vector surface @ pitch shift C delay CC5 @ ADStat%(2)

  Delta-T

  In dit stuk bepalen drie-dimensionele bewegingseigenschappen de tijdsvertraging tussen onmiddellijk geproduceerd geluid en datgene wat via de luidsprekers hoorbaar wordt. Dit maakt real-time kanonisch musiceren tot een van de voor de hand liggende mogelijkheden. Deze kompositie laat toe een boeiend spel met (poly)ritmische strukturen te realiseren, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van de uit klassieke versvoeten (iamben, daktylen,trocheen) samengestelde klankgedichten voorzien in de partituur.

  28:

  Vertrek -aanvankelijk vanuit volstrekte stilstand- met erg korte ss-en sst geluiden.

  Via bewegingen komen delays tot stand met een bepaalde ritmische struktuur. De vokale ritmiek moet in zo goed mogelijk in overeenstemming worden gebracht met die van de delays, die door de bewegingen worden gekontroleerd. Alleen door een voorzichtige en geleidelijke opbouw kan dit worden gerealiseerd.

  Het gebruik van een ritmisch klankgedicht is hier sterk aan te bevelen. Het moet jamben, dactylen en trocheen bevatten:

  ss ss ss ss sssssst
  stk stk stkk stk
  ta takataa ta troemtaa
  popipo tatapo tatapi takatopitakapi
  tang pilipi pilipi tong
  tang tototoo tang
  tiritiri tong toeng tang tong
  taketa boem ping pong paa
  Mapping: x-vector surface @ delay left CCO @ ADStat%(0)
  y-vector surface @ delay right CC1 @ ADStat%(1)
  z-vector surface @ delay center CC2 @ ADStat%(2)
  non-vectorial surface @ delay lenght/feedback point CC3 @ ADSttat%(3)
  non vectorial. velocity @ feedback amount CC4 @ ADStat%(7)

  Arp

  Hier worden een reeks melodische patronen en timbrale transformaties afgebeeld op een bewegingstopografie verkregen op analoge wijze als in 'Harms'. Ook hier is het muzikaal rezultaat mede een funktie van de toonhoogtes die vokaal worden geproduceerd. De bewegingseigenschappen bepalen hier echter niet uitsluitend de toonhoogtetransformaties, maar eveneens de tijdsstrukturering van het mikro-muzikaal verloop. Om klanken aan te houden moet de beweging van de uitvoerder hier blijven doorgaan. Hoe heftiger de bewegingen hoe langer de duur van de arpeggio patronen. Door een gerichte selektie van de bewegingsvektoren kan de uitvoerder ook stuurbare feedbacks bereiken. Het plots en abrupt stoppen van de beweging geeft dan aanleiding tot een hoge acceleratiewaarde en zo op de lengte van de tijdsvertragingen.

  25:

  Hier kan met klankkleur en timbrale transformatie worden gewerkt. Om klanken aan te houden, moet de beweging blijven doorgaan. Het soort arpeggio affect hangt volledig af van de plaats in de ruimte waar de bewegingen worden gedetekteerd. Hoe heftiger de bewegingen (versnelling/vertraging) hoe groter de duur van de arpeggio patronen, immers, hierdoor nemen de delay waarden toe. Door op een bepaalde plek snelle bewegingen te maken gericht op de vektoren, kan op bepaalde tonen een stuurbare feedback bereikt worden. Het plots en abrupt stoppen van een beweging geeft dan aanleiding tot een hoge acceleratiewaarde, en heeft dus een effekt op de lengte van de delays.

  Mapping: Arpeggio patterns @ place CC0 @ pitch shift A
  CC1 @ pitch shift B
  CC2 @ pitch shift C
  non-vectorial acceleration @ delay A CC3 @ Accelmax%
  non-vectorial acceleration @ delay B CC4 @ Accelmax%
  non-vectorial acceleration @ delay C CC5 @ Accelmax%
  x-vector velocity @ pitch shift A feedback CC8 @ ADC%(4)
  y-vector velocity @ pitch shift B feedback CC9 @ ADC%(5)
  z-vector velocity @ pitch shift C feedback CC10 @ ADC%(6)

  Verbs

  In deze kompositie wordt gepoogd het formaat van de ruimte een funktie te laten zijn van de mate waarin erop door beweging beslag wordt gelegd. Wanneer de speler niet beweegt, krimpt de ruimte ineen tot de afmetingen van een kartonnen doos. Wanneer hij heel ekspansief van de ruimte gebruik maakt, groeit zij aan tot de proporties van een overdekt sportstadion of een gotische katedraal. De grootte van de akoestische ruimte is een kontinue funktie van de door beweging in beslag genomen fysische ruimte: de grenzen van mijn wereld zijn de grenzen van mijn aktie.

  30:

  Bij stilstand schrompelt de ruimte ineen tot een klein hokje. Begin: als embryo, volledig stil, effektloos. Eerst komen geluidjes (zonder beweging). Het embryo komt geleidelijk tot ontwikkeling en gaat alsmaar meer ruimte innemen. De grootte van de ruimte is een funktie van bewegingshoeveelheid en bewegingssnelheid. Wil de ruimtelijkheid in een klank bewaard blijven dan moet met , ook wanneer geen klank wordt geproduceerd in de mikrofoon, toch op een konstante wijze doorgegaan worden met de bewegingen.

  Teatrale suggestie: een vogel komt uit het ei en leert vliegen...

  Opgelet: er moet vermeden worden een veelheid aan beweging samen te laten gaan met een verheffing van de stem!. De ruimtelijkheid komt beter tot uiting wanneer op momenten dat er veel en snel wordt bewogen, de vokale geluiden tot enkele kleine impulsen beperkt blijven. Een vogel fluit tenslotte ook niet meer naarmate hij harder vliegt! Hij verheft zijn lied, stil gezeten op een tak.

  Mapping: x-vector surface @ reverb time left CC0 @ ADStat%(0)
  y-vector surface @ reverb time right CC1 @ ADStat%(1)
  non vectorial surface & velocity @ roomsize CC2 @ ADStat%(3)+ADStat%(7)
  spectrum non vectorial surface FFT @ wet/dry balance CC3 @ FFT(3)
  timing

  Harms

  In deze song -de gezongen tegenhanger van 'Topoi' in het eerste boekdeel van "A Book of Moves"- worden op grond van de beweging gedetekteerde plaatsen in de speelruimte afgebeeld op harmonische transformaties van het stemgeluid. Een soort eigentijdse topografische vierstemmige close-harmony in zekere zin.

  De gekreŽerde harmonieŽn hangen niet alleen af van de bewegingsplaats in de ruimte, maar eveneens van de vokaal geproduceerde toonhoogte. Hierdoor werd het mogelijk een zekere mate van stemvoering te introduceren, daar waar we anders alleen zouden gekonfronteerd worden met parallel verschuivende vaste akkoorden of samenklanken. De samenstelling van de akkoorden en hun dispositie kan middels minieme handbewegingen worden gekontroleerd.

  24:

  Neem een bepaalde plaats in, zing een bepaalde en konstant gehouden toonhoogte (gebruik bij voorkeur verschillende heldere klinkers: aaa - eee- eu- iii - oe- ooo- uuu -ei. Via kleine handbewegingen of schouderschokjes kan de akkoordstruktuur nu gewijzigd worden. (cfr. topoi). In deze song moet ruim gebruik worden gemaakt van dynamiek (cresc. - decresc.). Het einde kan via de dubbeloktaaf harmonie, te bereiken op de centrale plaats..

  Algemeen en streng verboden zijn hier glissandi en toonhoogteinflekties: zij geven aanleiding tot hier ongepaste akkoordparallellen.

  Alle harmonien in deze song zijn vierstemmig en plaatsafhankelijk.

  Mapping: place @ chordal structure for pitch shifters CC0 @ pitch A
  CC1 @pitch B
  CC2 @pitch C
  CC3 @pitch D
  pitch tracking @ amount of pitch shift CC4 @ CC0
  CC5 @ CC1
  CC6 @ CC2
  CC7 @CC3

  Shaman

  Het vertrekpunt wordt hier gevormd door op grond van snelle fourieranalyses verkregen informatie over periodiciteiten in de bewegingen, te mappen op de kommandoset van een real-time sampler, betrokken op de stem. De ritmische basis, volledig afgeleid uit de eigen periodiciteit van de bewegingen, verloopt driestemmig. Voor elke bewegingsvektor wordt een eigen periodiciteit berekend die wordt hoorbaar gemaakt via bewegingsgestuurde eenvoudige samples van diverse trommelgeluiden. Door de aard van de hier gebruikte algoritmiek, is het onontbeerlijk dat de bewegingen een sterk periodiek karakter hebben. Dit, in kombinatie met het repetitieve dat het gevolg is van het gebruik van real-time sampling, geeft dit stuk het karakter van een rituele dans. Een wild shamanistisch gedanst gebed zo men wil...

  31:

  Shaman-achtig bezwerend gebed, of bezweringsritueel. Periodieke (neem tempo MM72) ronddraaiende dansbewegingen.

  De eerste 5 sekonden wordt het verder in het stuk gebruikte sample opgenomen. De slagwerkbegeleiding hangt af van de periodiciteit van de bewegingen. Detektie van de periodiciteit in de bewegingen gebeurt via fourier transformaties. Daarvoor zijn heel wat samples van de beweging nodig evenals heel wat rekenwerk. De resultaten van de berekeningen komen dan ook steeds wat later dan de bewegingen.

  Op teken van een handklap, kan worden overgeschakeld van sampler-modus naar delay modus. Dit delay kan op elk ogenblik bevroren worden. D.w.z. dat er dan geen nieuwe informatie in de lus kan binnenkomen. De lengte van de weergave lus kan dan door bewegingen worden gemoduleerd. Hij kan uiteindelijk zo kort worden gemaakt dat er nog slechts een enkele toon of klankkleur overblijft.

  mapping ^-key @ record-playback toggle CC0 @ manual key
  delay tap1 time @ non vectorial velocity CC1 @ ADStat%(7)
  delay tap2 time @ non vectorial velocity CC2 @ ADStat%(7)
  PEQ-left-frequency @ FFT-X vector surface CC3 @ FFT-ADC%(0)
  PEQ-right frequency @ FFT-Y-vector surface CC5 @-FFT-ADC%(1)
  left filter gain @ non vectorial velocity CC4 @ ADStat%(7)
  right filter gain @ non vectorial velocity CC6 @ ADStat%(7)
  &-key toggles sampler/delay mode -manual
  metrum percussion 1 @ FFT vector x -surface timing
  metrum percussion 2 @ FFT vector y- surface timing
  metrum percussion 3 @ FFT vector z- surface timing
  pitch percussion 1 @ x vector velocity EMU- note-byte
  pitch percussion 2 @ y vector velocity EMU-note byte
  pitch percussion 3 @z-vector velocity EMU-note byte
  volume percussion 1 @ x-vector surface EMU-velocity byte
  volume percussion 2 @ y-vector surface EMU-velocity byte
  volume percussion 3 @ z-vector surface EMU-velocity byte
  TAB-key @ final fade out (Manual) CC7 @ key (Wet/Dry balance)
   

  Gurgle

  Bewegingseigenschappen worden hier op een erg direkte wijze gemapt op aspekten van vergaande klanktransformatie vastgelegd in DSP algoritmen: bandfilters, waarvan de centrale frekwentie en de Q-faktor moduleerbaar zijn tot op de grens van resonantie, fazeverschuiving, delays, toonhoogteverschuiving, chorus, telkens met parametrische eigenschappen.

  Het rezultaat is extreem en tast de grenzen van het technisch haalbare af. De klanktransformaties hebben iets weg van Tina Turner in een met stikstof gevulde batiskaaf tijdens een zware diepzeestorm...

  32:

  Beginnen (vanaf de plek achter de komputer zelf) met extreme en erg korte vokale geluiden (inklusief ruis en gefluit) gemoduleerd door bewegingen. Kleurkompositie. Mag worden ondersteund door overdreven teatraliteit in de bewegingen.

   
  mapping: -x-vector power + input pitch @ pitch shift cc0 @ note+ADC%(0)*ADC%(4)
  note volume @ pitch shift tracking (A) cc4 @ note volume
  y-vector power + input pitch @ flanger feedback cc1 @ note+ADC%(1)*ADC%(5)
  z-vector power + input pitch @ phasor regeneration cc2 @ note+ADC%(2)*ADC%(6)
  non-vectorial power @ phasor speed cc5 @ ADC%(3)*ADC%(7)
  not used @ pitch regenerate cc3 @ not used

  SpecTim

  In dit stuk wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de stembanden. Alle audio-input wordt afgeleid van het fluiten van de uitvoerder. De informatie afkomstig uit een spektrumanalyze van de bewegingen wordt hier gemapt op de vijfvoudige temporele verschuivingen van de sonore input.

  37:

  De mikrofoon-input beperkt zich hier tot gefluit. De mapping is gesteund op spektraalanalyze van de bewegingen op vijfvoudige timedelays.


  Link

  In dit lied worden de mogelijkheden afgetast die ontstaan wanneer twee on afhankelijke stemmen worden gebruikt. Het werd een duet waarbij de toonhoogte van de ene stem, de verschuiving van de toonhoogte van de andere stem bepaalt, terwijl de bewegingen van de eigenaar van de andere stem dan weer de toonhoogteverschuivingen van de eerste stem determineren. Andere bewegingseigenschappen worden dan weer gemapt op aspekten van ruimtelijkheid en filtering van het totaal resultaat. In dit lied zijn beide uitvoerders dus innig en met elkaar verbonden en in elk muzikaal resultaat van elkaar afhankelijk gemaakt. Een einde in verzoening of in konflikt, in liefde of strijd, al naar gelang...

  34:

  Moniek beweegt en zingt binnen de afgebakende ruimte. Godfried zingt vanaf de komputer (of, evt. vanuit het publiek, of, evt. maakt een beweging weg van komputer naar het publiek toe...).

  De toonhoogte gezongen door Godfried bepaalt de toonhoogteverschuiving van de toonhoogtes gezongen door Moniek. Anderzijds wordt de toonhoogteverschuiving van de door Godfried gezongen tonen, bepaald door de bewegingen van Moniek. Godfried zingt lange aangehouden noten, doorheen zijn gehele tessituur (globaal verlopend van laag naar heel hoog -in falset- , maar zonder forceren). Korte noten werken niet mooi hier en moeten dan ook uitgesloten worden.

  Mapping: A-voice note @ pitch shift B CC1 @ pitch godfried
  non-vectorial surface @ pitch shift A CC0 @ ADStat%(3)
  non-vectorial velocity @ Room size reverb CC6 @ ADStat%(7)
  A-voice volume @ reset

  [encores...]

  Tango

  Zoals de titel laat vermoeden, wordt hier inderdaad gepoogd een tango in real time te komponeren uitgaand van de bewegingen en de zang van de beweger. Het ritme wordt automatisch gesynchroniseerd met de beweging, terwijl de tonale struktuur afhankelijk is van de vokale inbreng.

  35:


  Free

  38:

  te schrijven...


  Dr.Godfried-Willem RAES

  1995/1999/2000/2003


  Terug naar de Logos Homepage Naar homepage Godfried-Willem Raes 

  Lichtregie <Songbook>

  Number displayed title performer(s) Spotlights  
  23 INTRO Moniek F1+F12 - frontaal-breed (vanuit de hemel)  
  26 RETOR Godfried F9 - vanaf frontrail smalle bundel  
  29 PITCHING Godfried / Karin F8+F10 links en rechts vanaf frontrail  
  33 CHOIR Godfried / Joachim F11(centrale cirkel vanuit hemel) + 2 profielspots voor schaduwen op muur.  
  36 EQ's Karin / Joachim /Moniek F2-F6- zijdelings gericht, F16 vanop de bodem gericht naar achterscene  
  27 STORY Moniek F3-F5-F7 (3 cirkels gericht op de zijden van de gelijkzijdige driehoek op de grond)  
  28 DELTAt Moniek F11(centraal)  
  25 ARP Moniek F3-F5-F7 (3 cirkels)  
  30 VERBS Moniek F2-F6 (zijdelings gericht)  
  24 HARMS Karin / Joachim F3-F5-F7 (3 cirkels)  
  31 SHAMAN Godfried F4- purperen gel (centrale cirkel)  
  32 GURGLE Godfried F4 + F14 difuus purper (breed frontaal)  
  37 SPECTIM Godfried / Karin F8+F10 links en rechts vanaf frontrail  
  34 LINK Moniek / Godfried/ Karin F8-F9-F10-F16  
  35 TANGO -    
  38 FREE -    

  Terug naar de Logos Homepage Naar homepage Godfried-Willem Raes  Naar Logos Duo page Naar Logos Projects page Naar Koncertagenda - zoek volgende voorstelling van Songbook!

  Last updated: 2003-10-20 by Godfried-Willem Raes