LPD003: <Ea>

Ea vinden we in de Mesopotamische mythologie terug als aarde- en watergod, maar ook als god van de wijsheid en bron van alle magie.
'De Watergod, Ea, was de eerste van de nieuwe Babylonische goden. De oudere goden waren verstoord door het lawaai van de jongere en beraamden een plan om hun nakomelingen te doden. Maar Ea, als god van de wijsheid, doorzag hen en als voorvechter van de zuiverheid schakelde hij de oude goden van de Babylonische Scheppingslegende, te beginnen met zijn eigen moeder, uit door een krachtige toverspreuk.'
'Maar Ea was ook de god van de wijsheid wiens jaloezie de mensheid, te beginnen met zijn eigen zoon Adapa of Adam, de eerste mens, het eeuwige leven via een list ontzegde.'

M.D.

Logos LPD 003
"Ea", Elektro-Akoestische komposities uit de Logos Studio
Werken van: Kris De Baerdemacker, Godfried-Willem Raes, Kristof Lauwers, Moniek Darge & Francesca Verbauwhede
Totale duur: 71'43"
Gerealiseerd tussen 1980 & 1999 in de Logos Studio
Cd mastering: Guy De Bievre
Prijs: 10,00 Euro, binnenlandse verzending = 2,50 Euro, internationale verzending = 5 Euro
Price: 15,00 Euro international shipping included
If bought in our premisses, the price is 10.00 €

Bestellen kan via: info -at- logosfoundation.org

 

 1. Kris De Baerdemacker: XplosiV (1999)    (4:23)
  In XplosiV geen geknal, de titel verwijst naar de werkmethode. Een tiental bewerkte p-klanken (plofklanken) is tot een klanktapijt gemonteerd (X=knippen, V=plakken), dat tijdens het stuk in gewijzigde vorm geplaatst wordt tegenover een aantal motieven met verkorte geluiden van een basdrum, een bamboestok en een metalen buis.
 2. Godfried-Willem Raes: Standing Waves (1982)    (10:35)
  Standing Waves komt voort uit Godfried-Willem Raes' uitgebreid onderzoek naar radar en sonar toepassingen in het ontwerpen van muziekinstrumenten. Deze technologie laat toe de koncertruimte zelf om te toveren tot muziekinstrument door gebruik te maken van haar akoestische eigenschappen.
  Een hele reeks grote en erg kleine luidsprekers zijn over de ruimte verspreid. Met een instelbare zender wordt de ruimte met ultrasonen gevuld. Op verschillende plaatsen worden ultrasoonontvangers opgesteld. Vervolgens worden een aantal resonatoren (waaronder enkele erg lange veren of staalbanden waarvan de uiteinden telkens aan een luidsprekerkonus bevestigd zijn) net onder het 'feedback' niveau afgesteld. Deze resonatoren beginnen te trillen van zodra hun resonantiefrekwenties overeenstemmen met bepaalde verschilfrekwenties die door het geluidssysteem de ruimte ingestuurd worden.
  De uitgangen van de ultrasoonontvangers worden, na demodulatie waarbij de doppler verschuivingen naar het audio bereik worden verschoven, opgesplitst: ��n deel gaat, zonder veel manipulatie, naar de meerkanaalsmixer en dient hoofdzakelijk voor de spatialisatie. Het andere deel gaat naar een tweede mixer waarvan de uitgangen op hun beurt de modulatiebron vormen voor de ultrasoonzender.
  Wanneer de hele opstelling wordt aangeschakeld gebeurt er helemaal niets. Het stuk komt pas tot leven van zodra de uitvoerder lichtjes de ultrasoonzender beweegt en zo de knopen van de klankgolven scant. Dit veroorzaakt modulatie van de klankbron en tezelfdertijd de opbouw van 'feedback'. Het zijn de karakteristieken van deze 'staande golven', die bespeeld worden door in de ruimte te bewegen.
  Het stuk, zoals het te horen is op deze opname, is een mixdown van de (analoge) real time meerkanaalsopname door de auteur gerealiseerd in 1985 in de kleine Logos Koncertstudio.
 3. Kristof Lauwers: Processing #5 (1999)    (5:55)
  Voor Processing #5 ben ik vertrokken van een groot aantal korte 'cutlery'-geluiden. Deze komen zowel in hun oorspronkelijke vorm voor, als met een beperkt aantal bewerkingen zoals stretching, filtering en reverb. Het geheel is gemonteerd op Soundscape, het bewerken van de opgenomen geluiden gebeurde met Soundscape, Samplitude en met een Lexicon digital effect processor.
 4. Kris De Baerdemacker: Splash (1998)    (3:33)
  Splash is een kort, cyclisch stukje. Geluiden van een gong en een regenmaker scheppen een onweerachtige sfeer die ontlaadt in een storm van vervormde watergeluiden. De rust keert terug met een gongslag en de zachte ruis van een regenmaker, de watergeluiden sterven uit…
 5. Moniek Darge: Dark Waves (1981)    (10:18)
  Tijdens de aan en afrollende golven elektronische klanken, wordt licht geprojekteerd door de kleine perforaties van een hardboard plank en wel op zo'n manier dat een veelheid aan steeds veran-derende stippen en lijnen over de ganse verduis-terde ruimte zichtbaar worden. Op die manier wordt een auditieve en visuele oceaan van donkere golven gekre�erd.
 6. Francesca Verbauwhede: Canned (1997)    (5:42)
  De fundamentele gedachte achter "Canned" was om een soort monochrome "Musique Concr�te" te maken, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van gelui-den afkomstig van ��n enkele klankbron. Als symbool van de hedendaagse samenleving spreekt het blik erg tot de verbeelding. Zo werden de 6 minuten van "Canned" gedestilleerd uit meer dan een uur geluiden geproduceerd met blikjes. Als kompositie kan het gehoord worden als een muzikaal skript, waarin het verhaal van een blik verteld wordt, akoestisch evoluerend van het konkrete naar het abstrakte.
 7. Moniek Darge: Sand (1980)    (22:38)
  Sand is een elektro-akoestische kompositie bestaande uit twee hoofddelen. Het eerste meditatieve deel, voor tape en uitgezochte slagwerkinstrumenten, is verdeeld in vijf sets, die samen een seizoenscyclus vormen, beginnend en eindigend met winter. Het tweede, korte deel op het einde, is hieraan volledig tegengesteld. Een plotse schreeuw van een luisteraar uit het publiek, verbreekt op slag de meditatieve sfeer en veroorzaakt het onmiddellijk stilvallen van de elektronische tape. Beide performers gaan wel door met het bespelen van hetzelfde slagwerkmateriaal, maar op een hektische, frenetieke manier, die maximaal kontrasteert met het meditatieve eerste deel.
 8. Kristof Lauwers: Processing #2 (1998)    (8:39)
  Processing #2 is een algoritmische kompositie, gebaseerd op kontinue transformaties, in vijf stemmen, van een thema, dat in zijn originele vorm nooit voorkomt. Van het oorspronkelijke computerprogramma, met beperkte real-time interaktiemogelijkheden, werd voor deze versie een 'MIDI-opname' gemaakt, waarvoor ik patches gekozen heb op een Proteus EMU 100 synthesizer, en waaraan ik nog envelope-controllers heb toegevoegd. Toonhoogte, ritme en panning zijn algoritmisch bepaald.

Terug naar Logos Publiek Domein cd's Terug naar Logos Website

 

LPD003: <Ea>

In the Mesopotanian Mythology, Ea was the earth and water god, but also the god of wisdom and the source of all magic.
'The water god, Ea, was the first of the Babylonian new order of gods. The older gods were disturbed by the noise of the younger gods and devised a plan how to destroy them. But the alarmed Ea, the all-wise, devised a counter-sheme. As the champion of purity he fought and defeated the old gods of the Babylonian Creation Legend, including his own mother, by the utterance of a powerful spell.'
'But Ea was also the god of wisdom whose jealousy deprived humanity, to begin with his own son Adapa or Adam, the first man, of eternal life.'

M.D.

 

 

Logos LPD 003
"Ea", electro-acoustic compositions from the Logos Studio
Works by: Kris De Baerdemacker, Godfried-Willem Raes, Kristof Lauwers, Moniek Darge & Francesca Verbauwhede
Total time: 71'43"
Produced between 1980 & 1999 in the Logos Studios
Cd mastering: Guy De Bievre
Price: 15,00 Euro shipping included
Order now: info -at- logosfoundation.org

 

 1. Kris De Baerdemacker: XplosiV (1999)    (4:23)
  No explosions in XplosiV. The title refers to the method of work. A dozen processed plosives ('p' sounds) are assembled as a tapestry (X=cutting, V=pasting), which is transformed during the piece and justaposed with a number of motives with brief sounds of a bass drum, a bamboo stick and a metal pipe.
 2. Godfried-Willem Raes: Standing Waves (1985)    (10:35)
  Standing Waves is born from the authors intensive research into applications of radar and sonar systems for the design of musical instruments. It turns the performance space into a musical instrument by directly exploiting its acoustical properties. A multitude of large and very small loudspeakers are spread throughout the space. A tuneable ultrasonic sound source, with inputs for FM as well as AM modulation, fills the space with ultrasound. At different spots, ultrasound receivers with demodulation circuitry are set up. There are a few resonating systems consisting of very long springs glued at each end to a loudspeaker cone. One or these resonators serves as receiver, the other as an emitter. They are adjusted just below the point of positive feedback. These resonating systems are triggered whenever the setup for the piece generates frequencies that resonate in the springs. The outputs of the ultrasound receivers are split: one part goes into the multi channel mixer without much further processing or filtering.
  This output serves mainly as spatialisation tool. The other output goes to a second mixer that becomes the modulation source for the ultrasonic emitter. The piece is inherently real time. It comes to life as soon as the performer switches on the equipment and starts slightly moving the ultrasound source. Slowly scanning nodal points of the sound waves, they become present in the space. This causes a modulation of the sound source, and at the same time cause room-acoustics, dependent positive feedback, to build up. The feedback characteristics of these standing waves can be 'played' by moving in the space. This is the result of the Doppler shift caused by movement of bodies in an ultrasonic sound field. The piece as it can be heard on the present recording, is a mixdown of the (analog) multi channel recording realized by the author in the small concert studio of the Logos Foundation in 1985.
 3. Kristof Lauwers: Processing #5 (1999)    (5:55)
  For Processing #5 I started constructing the piece out of digital recordings of a large number of different kitchen knives and other cutlery. These appear both untreated and processed (stretching, filtering and reverb). The piece was edited on Soundscape and the digital processing of the sounds was done with Soundscape, Samplitude and Lexicon.
 4. Kris De Baerdemacker: Splash (1998)    (3:33)
  Splash is a short, cyclical work. The sounds of a gong and a rainstick create a stormy atmosphere discharging into a thunder of *disfigured* water sounds. The gong and the soft rustle of the rainstick bring back peace, the water sounds fade out.
 5. Moniek Darge: Dark Waves (1981)    (10:18)
  This prerecorded tape music consists electronic sound waves turning on and off. In the live performance, light is projected through the small holes of a piece of hardboard. This causes multiple changing dots and lines to be visible all over the darkened space. An audible and visual ocean of dark waves is created.
 6. Francesca Verbauwhede: Canned (1997)    (5:42)
  The fundamental idea behind 'Canned' was to make a kind of monochrome 'Musique Concr�te' out of a series of sounds produced by a single material, for instance only wood or only metal. I decided to use sounds produced with cans. Because cans, as a symbol of our culture, always appealed to my imagination. The six minutes of the composition were distilled from one hour of source material. The composition was meant as a musical script, telling a story about a can. The piece evolves from concrete to more abstract sounds in a ternary form.
 7. Moniek Darge: Sand (1980)    (22:38)
  Sand is an electro-acoustic composition consisting of two main parts. The first part, for tape and selected percussion instruments, is meditative. It is divided into five sets, which forms a cycle of seasons, starting and ending with winter. The second section is a short part at the end. It is very contrasting.
  A sudden scream from a listener in the audience, breaks the meditative atmosphere and provokes the immediate stop of the electronic tape. Both performers go on using the same percussion material, but in a hectic, frenetic way. This makes an extreme contrast with the meditative first part.
 8. Kristof Lauwers: Processing #2 (1998)    (8:39)
  Processing #2 is an algorithmic composition. It is based on continuous five voice transformations of a theme never heard in its original form. A ' IDI-recording' was made of the original computer program, which had limited real time interaction possibilities. I chose particular patches on a Proteus EMU 100 synthesizer, that allowed me to add some envelope control of the sounds. Pitch, rhythm and panning are determined algorithmically.

Back to Logos Public Domain cd's Back to main logos page

Last Updated: 2003-10-12 by dr.Godfried-Willem Raes