index   editoriaal   koncertberichten   roboTango   kolofon  


Editoriaal


Beste lezers,

U heeft het natuurlijk al lang via allerlei andere kanalen vernomen: we hebben de slag overleefd. Het was een zware slag waaruit we nu wel enkele lessen moeten trekken. Inderdaad, we hebben ook tegenstanders, vijanden zelfs. Maar eigenlijk hoeft ons dat niet te verwonderen. Immers hadden we die niet, dan zouden we allicht wel vraagtekens moeten plaatsen bij onze toch op vernieuwing gerichte aktiviteiten.

De aanval die we te verduren kregen vanuit de (on)bevoegde advieskommissie was wel bijzonder laagbijdegronds ... In de adviezen van de beoordelingskommissie wordt uitsluitend voortgeborduurd op vooroordelen, vooral gevoed door het gebrek aan informatie als gevolg van het nalaten van de nochtans verplichte visitatie. De aanval op het robotorkest (niet prioritair, geen artistieke meerwaarde, overhead kost ...), het paradepaardje van onze produktie, was ook bijzonder onrechtvaardig. Artistiek onderzoek wordt in die kommissie beslist niet gesteund noch naar waarde geschat. De laboratoriumfunktie die Logos vervult, blijft volledig buiten hun zichtveld.

De petitie die we als reaktie hebben opgestart in de weken voor de definitieve beslissing, heeft de argumenten van de kommissie volledig onderuit gehaald: zoals blijkt uit de vele kommentaren, staat onze internationale reputatie buiten kijf, is het robotorkest wel degelijk volstrekt uniek en biedt het mogelijkheden voor al wie vernieuwend met akoestische muziek aan de slag wil, hebben we de steun van vele honderden musici die hier maar al te graag koncerten verzorgen en behoren onze eigen produkties tot de top van wat Vlaanderen artistiek te bieden heeft.

Gelukkig heeft de Minister, daarin gesteund door de Vlaamse Regering, de wijsheid gehad dit advies geheel aan haar laars te lappen. Keerzijde van die medaille is nu wel, dat we betoelaagd blijven op het niveau zoals bepaald in de vorige subsidieringsronde. Maar, aangezien voor het louter behoud van onze werking en tewerkstelling op het huidige peil, 160.000 Euro nodig is zien we ons nu wel verplicht op heel wat uitgaven te gaan bezuinigen.

Met grote pijn in het hart moet gesneden worden in het personeelsbestand en ook het verder bestaan van dit eigenste Logos Blad in zijn huidige vorm staat ter diskussie. Het is een moeilijke diskussie, want enerzijds klopt het natuurlijk wel dat de funktie van Logos Blad in grote mate vervangen is door wat we eigenlijk dynamischer kunnen aanbieden via het internet, meer bepaald de Logos website, maar anderzijds zijn er toch ook vandaag nog heel wat mensen die voor het vullen van hun kulturele agenda geen gebruik maken van het internet, maar graag voorstellen en achtergrond aangereikt krijgen via een konfronterende papieren publikatie.

We spelen met de idee om de publikatie terug te brengen tot een folder die we alleen nog naar wie er uitdrukkelijk om vraagt zouden opsturen. Het zijn immers eerst en vooral de verzendingskosten die het gehele kostenplaatje zo erg doen oplopen. Beste lezer, laat ons gerust weten wat U ervan denkt. U bent het per slot van rekening, voor wie we het blad sedert vele decennia maand na maand maken.

Godfried-Willem Raes