Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 7: Muziekfilosofie en ideologiekritiek

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

7001:

Kopieertaksen...

Oplichting en staatskriminaliteit

Een rechtstaat die het bestaat wanbedrijven te sanktioneren en effektief te beboeten nog vr zij werden gepleegd, is die naam volstrekt onwaardig. Hoe zou men reageren indien de wetgever voortaan zomaar alle prijzen met 5% zou verhogen op grond van het feit dat er door sommigen gestolen wordt? Of zouden we zoiets moeten interpreteren als straf voor de erfzonde?

Nochtans is het uitgerekend dit soort redenering dat ten grondslag ligt aan de oplichting die vervat ligt in het door de kamer goedgekeurde wetsvoorstel van de witteboordkriminelen over het auteursrecht: een diefstal bestraffen nog voor die werd gepleegd!

Het is in het bijzonder oplichting omdat de hele volksvertegenwoordiging hier in de val is getrapt die hen door de financieel sterke auteursrechtenmaffia, in Belgie vertegenwoordigd door SABAM werd gespannen. Deze organisatie doet zich immers ten onrechte voor als de vertegenwoordiger van de rechten van alle auteurs. Nu is het helemaal niet juist te stellen dat alle auteurs lid zouden zijn van deze louter privaatrechterlijke vereniging! Heel wat auteurs weigeren op ideologische zowel als praktische gronden lid te worden van deze vereniging.

Auteurs die geen lid zijn van een of andere auteursrechtenmaffia werden, dit in tegenstelling tot wat de persberichten terzake laten vermoeden, nergens gehoord noch geraadpleegd. Uitgerekend zij zijn nu de eerste slachtoffers van deze wettelijk geregelde oplichting, omdat zij nu via de heffing op informatiedragers en toestellen die zij gebruiken voor de produktie en de distributie van hun eigen werk, bestolen worden.

Waarom geen boete op blanko papier? Je kan er toch ook iemand anders tekst op overschrijven...

En, waarom geen boete op onze hersenen? Je kan er immers andermans ideeen mee onthouden? Vormt ons geheugen immers niet het eerste en oudste kopieertoestel!

Het gaat niet op dat een belangengroep omwille van de moeilijkheden die zij ondervindt om haar rechten te doen gelden in een technologisch progressieve maatschappij, erin slaagt ook hen tegenover wie zij absoluut geen rechten kan noch mag doen gelden, aan haar belangen ondergeschikt te maken. Dit is in dit geval bovendien een fundamentele aantasting van het auteursrecht zelf: de vrijheid van de auteur om vrij over zijn werk te kunnen beschikken en dus ook om -wanneer hij dat wenst- het onbezwaard met royalties aan de gemeenschap te schenken in ruil voor datgene wat de gemeenschap hem schonk.

Waarom zou ik als auteur moeten bijdragen in het onverdiende 'loon' van kollegas wier werk ik veelal verfoei?

Medeplichtigen aan de totstandkoming van dit fundamenteel onrechtvaardige wetsvoorstel, o.m. Frank Gotzen, Johan Verminnen... zijn dan ook niets anders dan misdadigers van gemeen recht die door hun handelingen het algemeen belang -de vrije ontwikkeling van kultuur en kommunikatie- schaden.

Dr.Godfried-Willem Raes


Casuistiek i.v.m. mijn stellingen over auteursrecht

- Mensen in loondienst, voor wie bepaalde tot hun werkopdracht behorende prestaties (schrijven van teksten, akteren, musiceren, kopmponeren, sonoriseren...) zouden kunnen aanleiding geven tot heffingen van auteursrechten, is dergelijke heffing ontoelaatbaar. Zoniet immers, zou elke leerkracht, voor zijn lesvoorbereidingen, kursussen, teksten, ja zelfs optredens voor de klas ( one man show...) , extra vergoedingen kunnen opstrijken terwijl het duidelijk is dat zonder deze prestaties, zijn aanwerving ueberhaupt onzinnig zou zijn.

Bij de RTB zou, naar verluidt, het personeel bij de aanwerving een kontrakt worden voorgelegd waarbij afstand van auteursrecht een opgenomen formule is. Wij steunen dit ten volle! Het is toch al te gortig dat een programmamaker zich nog eens extra, via auteursrechten, zou laten betalen voor de prestaties waarvoor hij sowieso werd aangeworven. De expliciete opname van een dergelijke formule in een arbeidskontrakt, zou volkomen overbodig horen te zijn.

Het lijkt me nogal evident, dat de gebruiksrechten van programmas, muziekstukken, teksten... volledig en integraal toebehoren aan die instelling die er de gehonoreerde opdracht voor gaf! Uiteraard doet dit geen afbreuk aan het auteurschap zelf.

- De in de maak zijnde en ten dele helaas reeds in voege zijnde globale en forfaitaire heffing op informatiedragers ten voordele van de maatschappijen voor auteursrechten zijn je reinste oplichterij.


Filedate: 970928

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES