Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 3: Vormleer

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

3004:

Taxonomie van de Tijd

Alles wat klank en geluid aangaat verloopt in de eerste plaats in de tijd. Strukturering van tijd vormt dan ook de eerste bekommernis van komponisten, musici, instrumentenbouwers, (muzikale) softwareschrijvers en elektronici van de muziek.

Niet alleen musici houden zich echter in de eerste plaats met organisatie en analyse van tijdsgebonden fenomena bezig: ook historici, astronomen evenals -aan het andere uiterste dan-, elementaire deeltjes fysici.

Het is interessant voor onszelf -als musici- een elementaire volledige taxonomie van de tijdsschalen op te stellen. Van traag/lang naar snel/kort kan zoiets er dan bijvoorbeeld uitzien alsvolgt:

Tijdsschaal der soorten fenomenen en belangstellenden daarin

gebeurtenissen exponent van 10   voorbeelden verschijnselen voorbeelden vakgebied waarin op die tijdschaal wordt gewerkt
  E18   fantasten, onzin geen
100000000000000000" E17 heelallen ouderdom van het heelal, vandaag geschat op 12,2 E9 lichtjaar = 4.16 E17" spekulatieve astronomie
10000000000000000" E16   vorming zonnestelsels spekulatieve astronomie
1000000000000000" E15     astronomie
100000000000000" E14     astronomie
10000000000000" E13 7500 eeuw   kosmologen
1000000000000" E12 750 eeuw diersoorten paleontologen
100000000000" E11 75 eeuw   archeologen
10000000000" E10 7500 jaar tijdperken (1 millenium= 32.000.000.000") historici
1000000000" E9 750 jaar (1 eeuw = 3.200.000.000") historici, muziekgeschiedenis
100000000" E8 75 jaar generaties, mensenlevens biografen, muziekhistorici
10000000" E7 7.5 j decennia (1 j = 32.000.000") historici
1000000" E6 270 uur maanden (1 maand=2.592.000") joernalisten
100000" E5 27 uur dagen joernalisten, boekhouders
10000" E4 2.7 uur koncerten, dagdelen, koncertprogrammas operas, organisatoren
1000" E3 16' vormen,makrostrukturen musicologen, komponisten
100" E2 minuten kleine schaal vormen komponisten, vormdelen, bogen musikologen
10" E1 sekonden zinnen, gestes komponisten, uitvoerders, luisteraars, muzikologen
1" E0 sekonden gebeurtenissen, noten

hartslagen

komponisten

uitvoerders

0.1" E-1   mikrosonore events

vibrato, attacks, onbewuste expressie

hersengolven (alfa)

Controller-devices

Mikrostruktuur

Klanksynteze

komponisten

uitvoerders

instrumentenbouwers

Interfaceontwerpers- Microelektronici

muzikologen

psychoakoestiek

0.01" E-2   Motoriek

Controllers

psychologen

M-elektronici

0.001" E-3 millisekonden Elektrische controllers M-elektronici, MIDI Ingenieurs
0.0001" E-4   Audiofrekwenties

Spektrale synthese

Ingenieurs

psychoakoestiek

E-komponisten

0.00001" E-5   Radiogolven

Sonar

Ingenieurs

Fysici

0.000001" E-6 1MHz Radiogolven id.
0.0000001" E-7 10MHz CPU-instrukties ingenieurs

fysici

0.00000001" E-8 100MHz Snelle komputers

Radioverbindingen

ingenieurs

fysici

0.000000001" E-9 1GHz Snelle hardware (nanosekonden)

Satelietkommunikatie

fysici

Radar

0.0000000001" E-10 10GHz Radar, kommunikatie satelietenbouwers
0.00000000001" E-11 100GHz Atomische interakties fysici, elementaire deeltjes fysica
  E-12 >1THz teorien en wiskundige formalisten

teoretische konstrukties

fantasten

Het tijdsgebied waarover de mens kennis kan verwerven en waarbinnen hij handelingen kan stellen heeft zich gedurende de laatste twee eeuwen zowel aan de grootste kant als aan de kleinste kant uitgebreid. Aan beide zijden stoten we nochtans op grenzen waarvan een zekere absoluutheid in het onmiddellijke zicht blijkt te liggen. Boven de duurgrens, vervalt elke kontroleerbaarheid van onze kennis en zeker elke handelingsmogelijkheid, terwijl onder de ondergrens, o.m. op grond van het onzekerheidsprincipe, de kenbaarheid met de meetbaarheid verdwijnt. De tijdsgrenzen van het zijnde liggen vervat in een bereik van minder dan 30 decaden.

Het voor musici en komponisten meest gebruikelijke tijdgebied ligt begrepen tussen 100" en 0.1" . Wanneer we de kleine groep komponisten die zich ook met klanksyntheze en instrumentenbouw meerekenen, dan kunnen we dit gebied nog verruimen tot 0.0001". In het uiterste geval dus een tijdsbereik van 6 decaden.

Zes tijds-dekaden is zowat het maximale gebied dat binnen het bereik van de muzikale kompositie valt. De muziek heeft te maken met de snelste processen waarmee we op menselijk niveau te maken kunnen krijgen.


Filedate: [840501] / last update 2003-10-13

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES